સાચા સુખ માટે… | Apurvamuni Swami Pravachan | BAPS Pravachan | @ApurvaGyan | Motivational Video
0 (0)

સાચા સુખ માટે... | Apurvamuni Swami Pravachan | BAPS Pravachan | @ApurvaGyan | Motivational Video

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️

સાચા સુખ માટે... | Apurvamuni Swami Pravachan | BAPS Pravachan | @ApurvaGyan | Motivational Videoસાચા સુખ માટે… | Apurvamuni Swami Pravachan | BAPS Pravachan | @ApurvaGyan | Motivational Video
સાચા સુખ માટે ત્રણ પ્રકારની મુક્તિ | Apurvamuni Swami Pravachan | @ApurvaGyan | Best Motivational Video 2023 | Apurvamuni Swami New Pravachan | Inspirational Video | Inspirational Speech | Motivational Speech 2023 | Motivational Video

#પૂ_અપૂર્વમુનિ_સ્વામી_AG #ApurvaGyan #પૂ_જ્ઞાનવત્સલ_સ્વામી_AG #BrahmGyan #ApurvamuniSwami #Apurvamuni_Swami

* Like, Share, Comment & Subscribe
* Sharing in social welfare to spread life-transforming knowledge & wisdom

HDH P.P. Pramukh Swami Maharaj suggested 3 important things for United Happy Family:
(1) Do GHAR SABHA (घर सभा) (A family “Get Together” and read a spiritual book, do a discussion on it, sharing ideas-thoughts, and resolving family issues if any) daily or at least two days a week
(2) Do have a meal together with all family members, every day at least once
(3) Do Arti-Pooja together with family, every day at least once

#Gyanvatsal_Swami_Speech #GyanvatsalSwamiPravachan #ApurvamuniswamiLatestPravachan #BAPS #gyanvatsalswamimotivationalspeech #Apurvamuniswami #Apurvamuniswamilatestspeech #Apurvamuniswamispeech #motivationalvideo #motivationalvideos #bestmotivationalvideo #Inspirationalvideo #motivationalspeech #inspirationalspeech

Videos on this channel inspire and motivate to live a better happy life. It educates people on right living.

Apurvamuni swami,Apurvamuni swami speech,Apurvamuni swami pravachan,latest motivation speech,Apurvamuni swami motivational speech,gynavatsal swami baps pravachan,Apurvamuni swami latest speech,swaminarayan pravachan,Apurvamuni swami latest speech 2023,Apurvamuni swami video,Apurvamuni swami latest pravachan,swaminarayan motivational speech,Apurvamuni swami 2023,Inspirational Speech,Apurva Gyan,powerful motivational video,best motivational video

Video Source & Full Credit

Our Score
Download Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Written by admin

Sir Movie Download

Sir Movie Download [FHD, 1080p, 480p, 720p] Review
0 (0)

नागपुरी गुमला ऐसे हुई फेमस #nagpuri Song  #Shorts #nagpurigumla...#instagood #instareels #instagram

नागपुरी गुमला ऐसे हुई फेमस #nagpuri Song #Shorts #nagpurigumla…#instagood #instareels #instagram
0 (0)

Win iPhone 14 100% Free 🤩🤩

Win iPhone 14 Free Online

100% Safe & Secure No Spam👍️